เปิดผลสำรวจตำแหน่งงานยอดนิยมปี’63 นักพัฒนาแอป-วิศวะด้านออกแบบ

โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ในฐานะบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านการจัดหางานระดับโลก เห็นความสำคัญของการสำรวจ และเปิดเผยแนวโน้มอัตราเงินเดือนประจำปี เพื่อเป็นประโยชน์ให้นายจ้าง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และพนักงาน ในการเทียบเคียงข้อมูลเงินเดือนในระหว่างอุตสาหกรรม โดยทำการสำรวจมาอย่างต่อเนื่องกว่า 21 ปี และล่าสุดฝ่ายวิจัยของบริษัททำการสำรวจเงินเดือนปี 2563 ของบุคลากรทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปุณยนุช ศิริสวัสดิ์วัฒนา ผู้จัดการโรเบิร์ต วอลเทอร์ส ประจำประเทศไทย

“ปุณยนุช ศิริสวัสดิ์วัฒนา” ผู้จัดการโรเบิร์ต วอลเทอร์ส ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ปี 2562 ทั่วภูมิภาคยังคงมีสัญญาณการเติบโตของภาคการผลิต ซึ่งส่งผลต่อความต้องการของบุคลากรในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ซัพพลายเชน จัดซื้อ ขนส่ง วิศวกร การเงิน รวมไปถึงทรัพยากรบุคคล

“แนวโน้มสำคัญที่เด่นชัดในปี 2563 คือ มุมมองที่เปิดกว้างมากขึ้นของผู้ว่าจ้างต่อผู้สมัครงาน ซึ่งจะมีการพิจารณาจากศักยภาพของผู้สมัคร การเปิดรับทักษะที่สามารถถ่ายโอนได้มากกว่าการยึดติดที่ประสบการณ์ตรงแต่เพียงอย่างเดียว เพราะนายจ้างต้องเร่งปรับตัวเพื่อดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถ”

ทั้งนี้ ผู้บริหารควรเข้าใจรายละเอียด และข้อมูลสำคัญจากผลสำรวจเงินเดือนประจำปี 2563 จากโรเบิร์ต วอลเทอร์ส รวมไปถึงสิ่งที่พนักงานคาดหวัง ปัจจัยที่ทำให้พวกเขาเปลี่ยนงาน และองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่ของเขา

“เราจึงแยกผลสำรวจตามกลุ่มอุตสาหกรรมดังนี้ สายงานบัญชีและการเงิน ยังมีความต้องการสูง โดยต้องการผู้บริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่มีทักษะทางด้านโปรแกรมที่ช่วยจัดการสายงานทุกสายงานของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ (SAP/system implementation) ในขณะที่ร้อยละ 49 ของบุคลากรในสายงานนี้ คาดว่าจะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนที่ประมาณ 7-15% ในส่วนของบุคลากรที่มีการย้ายงานจะได้รับเงินเดือนปรับขึ้นเฉลี่ย 15-25% ในปัจจุบันร้อยละ 21 ของพนักงานในสายงานนี้มีอายุงานเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ปี”

“สายบริการทางการเงิน และการธนาคาร ตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก คือ ผู้จัดการสัมพันธ์ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงิน และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งร้อยละ 30 ของพนักงานในสายงานนี้มีอายุงานเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ปี สำหรับผู้ที่มีการย้ายงาน คาดว่าจะได้รับเงินเดือนเฉลี่ยที่ปรับขึ้นประมาณ 20-25%, สายงานวิศวกรรมและการผลิต ตำแหน่งงานยอดนิยมที่ต้องการ ได้แก่ ผู้บริหารฝ่ายควบคุมคุณภาพ วิศวกรรมโครงการและปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งแรงจูงใจสำคัญในการย้ายงาน คือ การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่มากขึ้น สำหรับผู้ที่มีการย้ายงาน คาดว่าจะได้รับเงินเดือนเฉลี่ยที่ปรับขึ้นประมาณ 15-30%”

“สายงานทรัพยากรบุคคล หนึ่งใน 4 แรงจูงใจในการย้ายงานอันดับต้น ๆ คือ ความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 36 ในขณะที่ทักษะสำคัญในสายงานที่เป็นที่ต้องการ ประกอบไปด้วย บทบาทการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ความคิดเชิงตรรกะและกลยุทธ์ รวมถึงการคิดเชิงวิเคราะห์”

“ปุณยนุช” อธิบายต่อว่า สายงานกฎหมาย ต้องการคนมีทักษะภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยม ความคิดเชิงพาณิชย์ และความเชี่ยวชาญรอบด้าน เป็นทักษะสำคัญในสายงาน ซึ่งร้อยละ 61 ของบุคลากรที่ย้ายงาน ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นอันดับแรก ขณะเดียวกัน ร้อยละ 56 คาดว่าจะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนที่ประมาณ 7-15% ในขณะที่พนักงานร้อยละ 27 คาดหวังว่าจะได้รับการขึ้นเงินเดือนประมาณ 15% ขึ้นไป

“สายงานขายและการตลาด เป็นสายงานที่มีอัตราการลาออกสูง ซึ่งร้อยละ 36 ของพนักงานมีอายุงานน้อยกว่า 2 ปี ร้อยละ 34 ของพนักงานให้ปัจจัยความก้าวหน้าในอาชีพเป็นแรงจูงใจหลักในการเปลี่ยนงาน มีการคาดการณ์ว่าการปรับขึ้นของเงินเดือนพนักงานที่ย้ายงานใหม่จะอยู่ระหว่าง 15-30% ทักษะยอดนิยมที่เป็นที่ต้องการในสายงานนี้ ประกอบไปด้วย การขายระดับภูมิภาค การบริหารฐานลูกค้าและผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัล”

“สายงานซัพพลายเชน และจัดซื้อ ร้อยละ 62 ของพนักงานจะได้รับเงินเดือนปรับขึ้นเฉลี่ย 7-15% ซึ่งปัจจัยสำคัญในการย้ายงาน ประกอบไปด้วย ความก้าวหน้าในอาชีพ (ร้อยละ 29) ตามด้วยความต้องการค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สูงขึ้น (ร้อยละ 20) รวมถึงโอกาสในการทำงานในต่างประเทศ ตำแหน่งงานยอดนิยม คือ การจัดซื้อจัดจ้าง การวางแผนด้านซัพพลายเชน การบริหารการขนส่ง สายเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่าน ความก้าวหน้าทางอาชีพ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (ร้อยละ 27) เป็นปัจจัยสำคัญในการย้ายงาน ในขณะที่ร้อยละ 10 ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ร้อยละ 32 ของพนักงานในสายงานนี้มีอายุงานเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ปี ตำแหน่งงานยอดนิยม คือ นักพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และวิศวกรด้าน UI/UX”

นับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจของภาพรวมตลาดการจ้างงาน ทั้งเรื่องค่าตอบแทน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจ้างงานและการทำงาน รวมถึงลักษณะความต้องการคนของแต่ละสายงาน

 

 

ที่มา : https://www.prachachat.net/csr-hr/news-396266

โพลดีดี.com สร้างแบบสำรวจและแบบสอบถามออนไลน์ได้ฟรี
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare